Документи

Отчет 2во тримесечие

Отчет 1во тримесечие

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2023 / 2024

VIII А клас

VIII Б клас

IX А клас

IX Б клас

X А клас

X Б клас

XI А клас

XI Б клас

XII А клас

XII Б клас

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” гр. ПОМОРИЕ

през учебната 2023 / 2024 г.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ И АЛГОРИТЪМ КЪМ НЕГО
В СЛУЧАИ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА НА
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩЕ, ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА УЧИЛИЩНИТЕ ПСИХОЛОЗИ В
ТАЗИ ПОСОКА И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ

Касов отчет трето тримесечие 2023г

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО,

ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Механизъм на процеса за обща подкрепа

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „Алеко Константинов”

за учебната 2023/2024 година

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ПОМОРИЕ

за периода от 2023 до 2028 година

У Ч И Л И Щ Н А   П Р О Г Р А М А

ЗА

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

„ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“

ПО НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

 

 

График юнска сесия 2023г.

 

Касов отчет първо тримесечие 2023г

Отчет за касово изпълнение на бюджет към 30.12.2022г

Касов отчет трето тримесечие 2022-2023

 

Стратегия на ПГТ актуализирана 2022-2023

Програма-БКЕ 2022-2023

Програма за здравно, екологично и интеркултурно образование

Програма за приобщаващото образование

Правилник 2022-2023

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване на качеството

Годишен план за дейността на ПГТ 2022-2023

Касов отчет бюджет към 30.06.2022г

Касов отчет бюджет към 31.03.2022г

Касов отчет бюджет към 30.12.2021г

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

за учебната2021 – 2022 година

в ПГТ“Алеко Константинов“ гр. Поморие

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО,

ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Касов отчет бюджет към 30.09.2021г

ПРАВИЛНИК  ЗА ДЕЙНОСТТА за учебната 2021/2022 година

План ПГТ  БДП

Годишен план за дейността на ПГТ 2021-2022

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ДЕЦАТА ПО ПЪТИЩАТА

Програма-БКЕ 2021

Касов отчет бюджет към 30.06.2021г

Касов отчет бюджет-31.03.2021г

Касов отчет към 31.12.2020г

 

Касов отчет 30.09.2020г

Графици

Начало и край на часовете

Седмично разписание I  срок 2020-2021 учебна година

Отчет за касово изпълнение на бюджета към II тримесечие 2020

Отчет за касово изпълнение на бюджета към I тримесечие 2020

Отчет за касово изпълнение на бюджета към IV тримесечие 2019

 

График за провеждане на организирани дейности за неучебния, но присъствен ден 28. 10. 2019г.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО,  ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Училищна програма за опазване здравето на децата в пътното движение

Отчет за касово изпълнение на бюджета към III тримесечие 2019г

ГРАФИК С УЧЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

АПРИЛСКА СЕСИЯ 2018/2019 ГОДИНА

Стипендии 14.03.2019г

ГРАФИК С УЧЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2018/2019 ГОДИНА

Стипендии определени със заповед от 30.10.2018 г

Отчет за касово изпълнение на бюджета към м септември 2018г

ГРАФИК ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 2018 / 2019 г

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА  УЧИЛИЩЕТО 2018 / 2019 година

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 2018 / 2019 г

Oтчет за касово изпълнение на бюджета

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ОТ ПЪРВА РЕДОВНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ С УЧЕНИЦИ НА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 година

Г Р А Ф И К за провеждане на поправителни изпити с ученици от дневна форма на обучение юлска сесия на учебната 2017/2018 година

График с изпитите на самостоятелно обучение  юнска сесия 2017/2018 учебна година с ученичката Весела Кирова Траева XI клас

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ МАЙСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ XII КЛАС

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ОТ ВТОРА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2017-2018 г

 девети клас

десети клас 

единадесети клас

ЗАПОВЕД

ученици записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017 2018г

Учебни часове по спортни дейности

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

„ Алеко Константинов” за учебната 2017/2018 година

Първоначален бюджет към 01.09.2017г

ГРАФИК

за провеждане на консултации с ученици за I учебен срок на учебната 2017/2018г

Г Р А Ф И К Н А У Ч Е Б Н И Я П Р О Ц Е С
З А У Ч Е Б Н А Т А 2017/2018 гoдина

Заповед за началото на учебната 2017/2018 гoдина

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Балансов отчет към 30.06.2017г

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ АПРИЛСКА СЕСИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Балансов отчет 2016г

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА
ПРОФЕСИШТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2016/2017 УЧЕБНА
ГОДИНА

ГРАФИК С УЧЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2016/2017 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ

ЗАВЪРШЕЛИ ПРЕЗ МИНАЛИ УЧЕБНИ ГОДИНИ

Свободни места за ученици за учебната 2016 / 2017г

Касов отчет към 30.06.2016г

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ ЮЛСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График с изпитите на самостоятелно обучение юнска сесия 2015/2016г

График приравнителни изпити изпитите юнска сесия 2015/2016г

Касов отчет към 31.03.2016г

втора сесия 2016 график

Касов отчет към 31.12.2015г[

Г Р А Ф И К  януарска сесия 2015/2016 учебна година.

първа сесия 2015 график

ОТЧЕТ КЪМ ДАТА 30.09.2015г

спортен календар 2015-2016

График с изпитите на самостоятелно обучение септемврийска сесия 2014/2015г.

ОТЧЕТ КЪМ ДАТА 30.06.2015г

График с изпитите на самостоятелно обучение юнска сесия 2014/2015г.

График с изпитите на самостоятелно обучение априлска сесия 2014/2015г

За 12 клас

Касов отчет към 31.03.2015г

График с изпитите на самостоятелно обучение януарска сесия 2014/2015г

СБОРЕН OTЧET 01.01-31.12 2014

СБОРЕН OTЧET 01.01-30.06 2014

OTЧET 01.01-31.03 2014

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА 12 КЛАС ЯНУАРСКА СЕСИЯ  2013/2014г

График с изпитите на самостоятелно обучение януарска сесия 2013/2014г

Стипендии 2013 2014г

План извънкласна дейност 2013 – 2014г

График  дежурство 2013 – 2014г

График  допълнителен час ФВС 2013 – 2014г

График втори час на класния ръководител 2013 2014г

График  консултации  2013 – 2014г.

График на учебния процес 2013 – 2014г

График контролни и класни работи 2013 2014г