Графици \ Отчети

Отчет за касово изпълнение на бюджета към I тримесечие 2020

 

График за провеждане на организирани дейности за неучебния, но присъствен ден 28. 10. 2019г.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО,  ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Училищна програма за опазване здравето на децата в пътното движение

Отчет за касово изпълнение на бюджета към III тримесечие 2019г

ГРАФИК С УЧЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

АПРИЛСКА СЕСИЯ 2018/2019 ГОДИНА

Стипендии 14.03.2019г

ГРАФИК С УЧЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2018/2019 ГОДИНА

Стипендии определени със заповед от 30.10.2018 г

Отчет за касово изпълнение на бюджета към м септември 2018г

ГРАФИК ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 2018 / 2019 г

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА  УЧИЛИЩЕТО 2018 / 2019 година

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 2018 / 2019 г

Oтчет за касово изпълнение на бюджета

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ОТ ПЪРВА РЕДОВНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ С УЧЕНИЦИ НА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 година

Г Р А Ф И К за провеждане на поправителни изпити с ученици от дневна форма на обучение юлска сесия на учебната 2017/2018 година

График с изпитите на самостоятелно обучение  юнска сесия 2017/2018 учебна година с ученичката Весела Кирова Траева XI клас

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ МАЙСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ XII КЛАС

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ОТ ВТОРА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2017-2018 г

 девети клас

десети клас 

единадесети клас

ЗАПОВЕД

ученици записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017 2018г

Учебни часове по спортни дейности

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

„ Алеко Константинов” за учебната 2017/2018 година

Първоначален бюджет към 01.09.2017г

ГРАФИК

за провеждане на консултации с ученици за I учебен срок на учебната 2017/2018г

Г Р А Ф И К Н А У Ч Е Б Н И Я П Р О Ц Е С
З А У Ч Е Б Н А Т А 2017/2018 гoдина

Заповед за началото на учебната 2017/2018 гoдина

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Балансов отчет към 30.06.2017г

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ АПРИЛСКА СЕСИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Балансов отчет 2016г

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА
ПРОФЕСИШТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2016/2017 УЧЕБНА
ГОДИНА

ГРАФИК С УЧЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2016/2017 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ

ЗАВЪРШЕЛИ ПРЕЗ МИНАЛИ УЧЕБНИ ГОДИНИ

Свободни места за ученици за учебната 2016 / 2017г

Касов отчет към 30.06.2016г

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ ЮЛСКА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График с изпитите на самостоятелно обучение юнска сесия 2015/2016г

График приравнителни изпити изпитите юнска сесия 2015/2016г

Касов отчет към 31.03.2016г

втора сесия 2016 график

Касов отчет към 31.12.2015г[

Г Р А Ф И К  януарска сесия 2015/2016 учебна година.

първа сесия 2015 график

ОТЧЕТ КЪМ ДАТА 30.09.2015г

спортен календар 2015-2016

График с изпитите на самостоятелно обучение септемврийска сесия 2014/2015г.

ОТЧЕТ КЪМ ДАТА 30.06.2015г

График с изпитите на самостоятелно обучение юнска сесия 2014/2015г.

График с изпитите на самостоятелно обучение априлска сесия 2014/2015г

За 12 клас

Касов отчет към 31.03.2015г

График с изпитите на самостоятелно обучение януарска сесия 2014/2015г

СБОРЕН OTЧET 01.01-31.12 2014

СБОРЕН OTЧET 01.01-30.06 2014

OTЧET 01.01-31.03 2014

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА 12 КЛАС ЯНУАРСКА СЕСИЯ  2013/2014г

График с изпитите на самостоятелно обучение януарска сесия 2013/2014г

Стипендии 2013 2014г

План извънкласна дейност 2013 – 2014г

График  дежурство 2013 – 2014г

График  допълнителен час ФВС 2013 – 2014г

График втори час на класния ръководител 2013 2014г

График  консултации  2013 – 2014г.

График на учебния процес 2013 – 2014г

График контролни и класни работи 2013 2014г