СТРАТЕГИЯ за развитие на ПГ по туризъм „Алеко Константинов “, гр. Поморие за периода 2020-2024 година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ Алеко Константинов” гр Поморие , общ. Поморие, обл. Бургаска за учебната 2020/2021 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” гр. ПОМОРИЕ през учебната 2020 / 2021г.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ за учебната 2020-2021 година в ПГТ“Алеко Константинов“ гр. Поморие

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ПГ по туризъм „Алеко Константинов “, гр. Поморие

Програма за опазване живота и здравето на децата при пътното движение