Анкета направена от учениците включени в проекта

 Учениците от групите по обучителни затруднения заедно с всички присъстващи попълниха онлайн АНКЕТА.

Резултатите бяха обработени в реално време: