НВО X клас

НВО на дигитални компетентности в X клас                      МАТЕРИАЛИ

  • В следващата таблица са представени петте области за оценяване на дигитална компетенция
Област на компетенция (5)                    Компетенции (21) Ниво на професионална подготовка
1. Информация 1.1. Преглеждане, търсене и филтриране на информация А В С
1.2. Оценяване на информация А В С
1.3. Съхраняване и извличане на информация А В С
2. Комуникация 2.1. Взаимодействие чрез технологии А В С
2.2. Споделяне на информация и съдържание А В С
2.3. Участие в онлайн гражданско общество А В С
2.4. Сътрудничество чрез дигитални канали А В С
2.5. Етични правила А В С
2.6. Управление на дигиталната идентичност А В С
3. Създаване
на съдържание
3.1. Разработване на съдържание А В С
3.2. Авторски права и лицензи А В С
3.3. Интегриране и преработване на информация А В С
3.4. Изготвяне на мултимедийни и творчески продукти. Програмиране А В С
4. Безопасност 4.1. Защита на устройствата А В С
4.2. Защита на данните и дигиталната идентичност А В С
4.3. Защита на здравето А В С
4.4. Защита на околната среда А В С
5. Решаване
на проблеми
5.1. Решаване на технически проблеми А В С
5.2. Решаване на практически и теоретични проблеми чрез технологии А В С
5.3. Предлагане на технологични решения на даден проблем А В С
5.4. Определяне на потребността от надграждане на дигиталната компетентност А В С

Тя съдържа 21 компетенции, структурирани в пет звена. Всяка от компетенциите има три нива на професионалната подготовка: „Основно ниво потребител (ниво А)“, „Средно ниво потребител (ниво В)“ и „Професионално (напреднало) ниво потребител (ниво C)“