ПРОЕКТИ 2017 – 2018 учебна година

ТВОЯT  ЧАС

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
 2014-2020 г. проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.
МАТЕРИАЛИ ЗА ГРУПАТА
************************************************************************************************