ПРОЕКТИ 2013 – 2014 учебна година

 BG051PO0001-4.2.05-0001 УСПЕХ

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

1.Магията на коктейла

2..Информационен свят

3.Театрално студио

4. Стъклопис

5. Карвинг

 

6. Италианска кухня


Проект BG051PO0001-3.1.03-0001

„Квалификация на педагогическите специалисти” – по този проект участват общо 13 педагогически  специалисти, които са изявили желание за обучение във връзка с работа в интеркултурна  среда, за превенция на училищното насилие и  агресията, за оценяване постиженията на ученицитеm за работа с деца и ученици със СОП. Основната цел на проекта е повишаване равнището на професионалната компетентност на педагогическите специалисти, мотивирането им за усъвършенстване на знанията и уменията им, а също така усъвършенстване на мениджърските умения на директора на училището за ефективно управление на финансовите ресурси.

Проект Компютърни терминални решения по програма „ИКТ в училище“