1 декември ден за борба със СПИН

       Днес, 1 декември 2016 година в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” град Поморие се проведе първа представителна изява на групата за извънкласни дейности по интереси „Здравословно хранен и здравословен начин на живот“ по повод Световният ден за борба със СПИН.  Групата функционира за първа година и е в изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „ТВОЯТ ЧАС – фаза І“.

 

     Гости на мероприятието бяха г-жа Екатерина Бошнакова – председател на съвета и г-жа Виолета Илиева и г-жа Мария Пасхова– членове към  съвета по проекта, г-жа Дияна Калчева от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Поморие /МКБППМН/, преподаватели и ученици от VII клас при ОУ „Христо Ботев” град Поморие, родители и ученици от ПГ по туризъм „Алеко Константинов” град Поморие

    Учениците от клуб „Здравословно хранене и здравословен начин на живот” ръководител на групата Живка Вълканова обясниха на присъстващите седмокласници какво значи ХИВ и какво представлява Синдромът на придобитата имунна недостатъчност. Как да се предпазим от заразяване с болестта и къде може да се изследваме превантивно също бяха сред обсъдените важни въпроси. Всички присъстващи получиха символична червената лентичка – израз на съвместните усилия за борба с коварния вирус и вестник изработен от участниците от клуба посветен по повода Световен ден за борбата със СПИН.