Самооценка

ГОДИШЕН ПЛАН

 за дейността на комисията по самооценяване

 за учебната 2013 /2014 година


ДОКЛАД – АНАЛИЗ

от проведено самооценяване

за учебната 2012/2013 година

на основание чл.51 от закона за професионалното образование и обучение

План график за дейностите по самооценяване 2012-2013г