ДЗИ

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2016-2017 година

I. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни
Български език и литература – 19 май 2017 г., начало 08:00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2017 г., начало 08:00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода от 26 май 2017г. – 02 юни 2017г.

Сесия август – септевмри
Български език и литература – 28 август 2017 г., начало 08:00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2017 г., начало 08:00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2017г. – 05 септември 2017г.

 

II. График на дейностите за орагнизацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2016–2017 г.

Сесия май-юни

Дейности

Срок

1

Подаване на заявления за допускане
до държавни зрелостни изпити

06.03.2017 – 17.03.2017

2

Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ
зрелостници и изпращане на справка от училищата
до регионалната комисия за организиране на ДЗИ

до 20.03.2017

3

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците
по училища, сгради и зали

до 18.05.2017

4

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 18.05.2017

5

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 09.06.2017

 

Сесия август-септ

Дейности

Срок

1

Подаване на заявления за допускане
до държавни зрелостни изпити

03..07.2017 – 14.07.2017

2

Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ
зрелостници и изпращане на справка от училищата
до регионалната комисия за организиране на ДЗИ

до 17.07.2017

3

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците
по училища, сгради и зали

до 25.08.2017

4

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 25.08.2017

5

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 11.09.2017

III. Указания

  1. Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 07:30 ч. Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ. На служебната бележка ще бъде изписано в кое училище зрелостника ще полага ДЗИ.
  2. Всеки преподавател има дни за консултации, в които  зрелостниците могат да получи пълна информация за формата на изпита по всеки предмет и помощ при подготовката.
  3. Според чл. 57., ал. 3. от Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета „общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:
  • средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити
  • средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка
  • средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.

В графата ДЗИ се вписват оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити. Всеки зрелостник може да се яви на ДЗИ по желание /трети изпит/.Ако оценката от него е различна от слаб /2 / тя също се вписва в дипломата и участва в оформянето на средния успех.

Дава се възможност в чл. 24., ал. 4. от Закона за народната просвета в графата за трети държавен зрелостен изпит по желание на ученика да „се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация”.

IV. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?

По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т.1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи:
„линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма”. Речници, математически формули, таблици няма да може да се внасят на държавните зрелостни изпити.

 

V. На сайта  http://www.zamaturite.bg/ могат да се видят изтеглените до този момент варианти на ДЗИ. Още полезна информация

 

VI. Формата и съдържанието на всеки изпит са изложени в Наредба №1 от 11.04.2003г. (последно изм.от 12.09.2008г.) за учебно-изпитните програми за ДЗИ.