Обучение

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  811 ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ

ПРОФЕСИЯ:   811010 ХОТЕЛИЕР

СПЕЦИАЛНОСТ:         8110101 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО


Професионално направление:  код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг                                              

Професия:  код 811060 – Ресторантьор

Специалност:  код 8110602 – Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение   


Професионално направление:  код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг                                                                          

Професия:      код 811060 – Ресторантьор

Специалност: код 8110603 – Кетъринг