ПРОЕКТИ 2012 – 2013 учебна година

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Предпечатна подготовка                                       2.Карвинг

                       

 3. Стъклопис                                         4. Магията на коктейла                                    

                          


web: ФЛАГМАН                         web:RADIOMILENA


проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година"