ПРОЕКТИ 2018 – 2019 учебна година

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

БЛИЗО 57% ОТ УЧЕНИЦИТЕ ИЗБИРАТ STEM ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ, в тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“ и „Технологии“.

Занимания, които се провеждат от училището:

МЛАД СЕРВИТЬОР – извънкласно занимание с цел надграждане на знания и умения в областта на съвременното „Сервиране“.Формиране на знания и умения в областта на комерсиалното ресторантьорство за предлагане по най- подходящ начин на здравословна , питателна и балансирана храна и напитки.Нов стил на подреждане на търговските зали .

КУЛИНАРНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ – по време на занятията учениците ще приготвят разнообразни и вкусни ястия от българската и чуждестранната кухня и ще усвояват различни техники в областта на готварството. Ще се приготвят не само кулинарни ястия, но ще се предложи на учениците да изработят маршрути за разглеждане на забележителности в дадена страна. Всичко тава неминуемо ще ги превърнат в ценители на добрата храна и ще се отдадат на неустоими кулинарни пътешествия от близо и далеч. 

СВЕТЪТ НА ПОДПРАВКИТЕ – дейност за надграждане на знания и компетенции за професионално обучение по „Храни и продукти“ и „Технология на кулинарната продукция“, чрез запознаване с многообразието на подправките за разкриване на нови вкусови качества на храната.

ТЕАТРАЛЕН КЛУБ –  целта е да се създаде и развие интерес към драматургичното изкуство при учениците.

МЛАД ЖУРНАЛИСТ – клубът има за цел да избере млади хора и на базата на техните стремежи и склонности да ги обедини в екип. Възможностите трябва да се усетят, а това може да се случи само когато малко или много се реализират. Талантът има нужда от окуражаване, от база за развитие, от основни познания, за да стартира.

ВОЛЕЙБОЛ ЗА НАПРЕДНАЛИ – обогатяване на технико-тактическите знания,умения и навици и надграждане на специфичната за спорта Волейбол двигателна дейност и работоспособност.Осмисляне ползите от активния начин на живот.

ПРИРОДАТА НА СТРАНДЖА – в часовете ще се работи за запознаване на учениците с особеностите на Странджа планина и нейното многообразие и уникалност. Да осъзнаят ролята на всеки човек за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, развитие на отговорно отношение към заобикалящата ни природа. Дейността е насочена към надграждане базисни знания, умения и компетентности на учениците, формирани от Културно-образователната област „Природни науки и екология” и към надграждане на специфични знания, умения и компетентности, свързани с уникалната природа на Странджа планина и нейното биологично разнообразие.

ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТ -осигуряване на възможност за допълнително обучение на учениците за да усъвършенстват подготовка си за успешно представяне на Дигитална креативност. Създаване на устойчиви психологически нагласи и мотивация за ефективно обучение чрез прилагане на нетрадиционни, разнообразни дидактически похвати при различни видове подготовка. Мултикултурна грамотност и осведоменост за глобални процеси, иноваторско мислене. Развитие на личността, социална, гражданска отговорност и интерактивна комуникация

Проект „Подкрепа за успех“

Стартира проектът „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж““ 2014-2020 г.

1. Приложение 1- Индивидуална карта-19.04.2019 г.

2. Приложение 2 – Програма с график

3. Приложение 3 – Удостоверение-проект ПУ