Административни услуги

Информация и образци на заявления за предоставяни административни услуги от ПГТ „Алеко Константинов“ гр. Поморие

1.Приемане и преместване на ученици – инфо 138

    – заявление за записване

   –  заявление за преместване

2.Издаване на диплома за средно образование – инфо 141

3.Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – инфо 143

4.Издаване на служебна бележка за подадено заявлениe за допускане до държавни зрелостни изпити – инфо 147

5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – инфо 148

6. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – инфо 153

7. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация – инфо 154

8.Издаване на Удостоверени я за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация – инфо 155

9.Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) – инфо 156

10 Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) – инфо 156-1